ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Επιχείρηση - Παράρτημα: ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ
Στοιχεία Εργοδότη - Νόμιμου εκπροσώπου
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: .ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 059226370
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. .15233

Βεβαιών: ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ

1. Η εταιρία ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ'εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία,

β) μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς,

γ) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,

δ) πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία

ε) ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία: ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΟΥΧΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

στ) προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.


Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) δίαυλοι επικοινωνίας - αρμόδια πρόσωπα: ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΟΥΧΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλομένων,

γ) την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου,

δ) την περιγραφή των συνεπειών επί διαπιστώσεως παραβιάσεων,

ε) τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες Αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Κάθε θιγόμενο πρόσωπο έχει

Α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νομο αρμοδιοτήτων της

Γ) αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του καθώς και

Δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.

Τα στοιχεία των αρμοδίων διοικητικών αρχών,
(Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη), για την τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555,

καθώς επίσης και για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας να μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμμή SOS 15900.

Ως προς τα δικαιώματα και τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης: όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-15 του ν. 4808/2021 και συμπληρώνονται σε επίπεδο επιχείρησης

Καρδίτσα, 27/03/2023